Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Het Midden coaching en training KvK NL003877932B61
bedrijf Yvonne Groen, lid van de Beroepsvereniging CAT, tevens in het bezit van het Nederlandse diploma’s: NLP, Sluis Instituut. Natuurgeneeskundige therapeut, Hogeschool Hippocrates. Erkend Coach, Inholland Academy. BUR© Medicine wheel en Spirituele Hypnotherapie. Reiki Master 3 A. Access Bars Consciousness TM

Daarnaast handelende als zelfstandig gevestigd coach en trainer; waarbij workshops en cirkels vallen onder de noemer training. 
Cliënt: de persoon aan wie door de coach en trainer advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Client kan ook degene zijn die training in een groep volgt.
Praktijkadres: Keetberglaan 325 te IJmuiden;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de coach is verwezen. Verder altijd de eigen huisarts.

Artikel 2: Algemeen
Het Midden coaching en training geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Het Midden coaching en training kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Het Midden coaching en training  de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van onze diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en audio en/of video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Het Midden coaching en training  verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dat geldt ook voor audio en video opnamen van sessies.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen en factureren van onze diensten;

• Het maken en gebruik van audio en video opnames zijn alleen bedoel voor intervisie doeleinden en om op andere manieren van te leren. Wat geanonimiseerd kan worden zal geanonimiseerd worden.

• Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits u zich daarvoor hebt aangemeld;
• De afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
• Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en Het Midden coaching en training te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht;
• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
• De verstrekking van informatie of aanbiedingen mits u hebt aangegeven die te willen ontvangen;
• Indien u dit wenst kunt u alle gegevens die ik noteer en opsla in het cliënt dossier programma en onlineafspraken.nl opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kunt u tijdens uw bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heeft u in de dossiers van anderen geen toegang.
• De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet AVG.

 

Artikel 5: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Het Midden coaching en training hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Het Midden coaching en training geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Het Midden coaching en training gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Het Midden coaching en training de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Het Midden coaching en training is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Het Midden coaching beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. Een kilometervergoeding wordt geheven als Het Midden coaching en training moet reizen tbv de client. Deze heffing zal vooraf mondeling of schriftelijk gecommuniceerd worden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
Het Midden coaching en training behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Het Midden coaching en training noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Het Midden coaching en training verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling
Betaling aan Het Midden coaching en training dient contant, door pinbetaling of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voorafgaande de sessie of aan het einde van de sessie betaald te hebben. Bij een mogelijke overschrijding van elke dertig dagen is Het Midden coaching en training gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen. Sessies worden niet vervolgd als de vorige nog niet voldaan is tenzij er andere schriftelijke afspraken gemaakt worden.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Het Midden coaching en training gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Het Midden coaching en training heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de coaching en training is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach/ trainer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Het Midden coaching en training verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Het Midden coaching en training.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Het Midden coaching en training verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Het Midden coaching en training nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Het Midden coaching en training om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Het Midden coaching en training te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult of workshop/training. Het Midden coaching en training is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Het Midden coaching en training heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat Het Midden coaching en training geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.

Dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Het Midden coaching en training zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. Dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Het Midden coaching en training nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.

Dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Het Midden coaching en training door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.

Client duidelijk door Het Midden coaching en training is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.

Dat cliënt begrijpt dat coaching en training geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.

Dat cliënt zijn, haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en dat cliënt begrijpt dat Het Midden coaching en training geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

Bovenstaande geld ook voor alle workshops die gegeven worden door Het Midden coaching en training  of waarin Het Midden coaching en training participeert. Client is bij aanmelden van de workshop via de website gewezen op de Algemene vorwaarden en door aanmelding akkoord daarmee. 

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach/trainer is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.


Het Midden coaching en training, Keetberglaan 325, 1974XA IJmuiden


Verbeter de communicatie met jezelf en je wereld verandert als vanzelf met je mee

Wil je meer weten, schrijf je dan hieronder in voor de maandelijkse nieuwsbrief